Banner contact page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. De ondertekening van de bestelbon door de koper houdt voor hem een vaste verbintenis in. De verkoper is door de bestelbon slechts gebonden na schriftelijke bevestiging door de gedelegeerd bestuurder.
 2. De leveringstermijnen vermeld op de bestelbon zijn slechts indicatief. De verkoper zal de naleving ervan in de mate van het mogelijke betrachten. Een vertraging in de levering kan nooit een reden tot verbreking van de overeenkomst uitmaken en geeft de koper evenmin recht op enige vorm van schadevergoeding.
 3. Ingeval de koper zich niet aan zijn contractuele verplichtingen houdt, heeft de verkoper het recht zijn prestaties stop te zetten; dit onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
 4. Ingeval de koper weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen, zal hij ten titel van schadevergoeding, een bedrag gelijk aan 40% van de overeengekomen prijs (bedrag waarmee de betaalde voorschotten zullen verrekend worden) aan de verkoper betalen; onverminderd het recht van de verkoper om de uitvoering van de overeenkomst te benaarstigen.
 5. Behoudens anders bepaald, zijn de facturen contant en ten huize van de verkoper betaalbaar. Ingeval de verkoper zelf krediet verleent, verbindt de koper zich de wissels die hem aangeboden worden te ondertekenen. Het trekken van wissels brengt geen schuldvernieuwing teweeg. Indien de koper, na levering, zijn verplichtingen niet nakomt, zal de verkoper steeds de keuze hebben om ofwel de betaling van het nog verschuldigde saldo, verhoogd met de onder punt 6 vermelde intresten en vergoedingen, ineens op te vorderen, ofwel de geleverde goederen terug te nemen aan de voorwaarden vermeld onder punt 4.
 6. In geval van niet of laattijdige betaling is automatisch en zonder enige vorm van ingebrekestelling, een verwijlintrest van 15% per jaar verschuldigd en dit vanaf de vervaldag van de factuur. Daarenboven zal een forfaitaire schadeloosstelling van 20% van het factuurbedrag, met een minimum van 40 euro, van rechtswege verschuldigd zijn wanneer de koper in gebreke zou blijven te betalen binnen de 15 dagen nadat hem een ingebrekestelling d.m.v. een eenvoudige brief toegezonden werd.
 7. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van hun prijs. Zolang de goederen eigendom van de verkoper zijn, verbindt de koper er zich toe de goederen niet te verkopen of aan derden af te staan en de verkoper dadelijk te verwittigen indien er enig beslag op deze materialen zou gelegd worden. In geval van niet naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn (als supplement op de verkoopprijs en eventuele vertragingsvergoedingen).
 8. De verkoper verleent, tenzij anders vermeld, garantie voor alle constructiefouten aan mechanische onderdelen gedurende 1 jaar en aan elektrische onderdelen gedurende ½ jaar, ingaande vanaf de datum van levering. De koper die zijn betalingen niet stipt uitvoert, is van deze waarborgen uitgesloten. De waarborg zal tevens slechts verstrekt worden, indien de koper een normaal gebruik maakt van het geleverde materiaal, het degelijk onderhoudt en in de vereiste lokalen onderbrengt. De garantie komt steeds te vervallen wanneer, buiten het akkoord van de verkoper om, de koper zelf of een derde getracht heeft het euvel aan het toestel te herstellen. In geval van defect waarvan de koper meent dat het onder de garantie valt, zal hij onmiddellijk de verkoper verwittigen en nalaten het defecte materiaal nog verder te gebruiken, dit alles zonder recht op enige vorm van schadevergoeding.
 9. De verkoopsvoorwaarden zijn, tenzij anders gespecifieerd door de verkoper, steeds van toepassing en primeren bijgevolg boven de voorwaarden vermeld door de koper bij het overmaken van de bestelling.
 10. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn tevens van toepassing op contracten of facturen van uitgevoerde reparaties.
 11. De koper verklaart door de verkoper in kennis te zijn gesteld van de verplichtingen opgenomen in richtlijn 2002/96/EG van 27 januari 2003 betreffende de inzameling, de verwerking, de valorisatie en de verwijdering van professionele elektrische en elektronische uitrusting. De koper die in het bezit is van deze uitrusting zal als enige verantwoordelijke instaan voor de financiering van de inzameling, verwerking, valorisatie en verwijdering van de uitrusting die aan het einde van de gebruiksduur afval wordt. De koper moet het bewijs van naleving van deze verplichting voorleggen op verzoek van de verkoper. Als de koper de verplichting niet naleeft, zal hij t.o.v. de verkoper aansprakelijk zijn voor alle schade die hieruit voortvloeit voor de verkoper. De koper zal de producent vrijwaren en vergoeden voor alle schade, boetes en vorderingen die voor hem zouden voortvloeien uit de niet-naleving van de koper van voormelde verplichting.
 12. In geval van betwisting betreffende de huidige overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van de woonplaats van de verkoper bevoegd.